CoReK

17 tekstów – auto­rem jest Co­ReK.

Bieda łączy ludzi, bo­gac­two dzieli ... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 17 marca 2016, 20:56

Wszys­cy jes­teśmy piękni dzięki te­mu, że jes­teśmy inni 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 lutego 2015, 18:27

dob­ra książka to jak por­tal do in­ne­go świata ... z tą różnicą że za­mykając okład­ke możemy z niego wrócić 

myśl
zebrała 15 fiszek • 11 listopada 2012, 20:15

Dziewczęcie

Raz do rzeźni, rzeczki brzegiem
sześć pro­siątek szło szeregiem.
Z dru­giej stro­ny szło dziewczęcie
i o dzi­wo też na rżnięcie. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 lutego 2012, 14:48

Ktoś kiedyś po­wie­dział, że gdy­by mi­lion małp stu­kało w kla­wiatu­ry przez mi­lion lat w końcu którejś udałoby się na­pisać wszys­tkie dzieła Sha­kes­peare?a. Dzięki Naszej Kla­sie wiemy, że to kom­plet­na bzdu­ra ............ 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 stycznia 2012, 00:19

Je­dyna sen­sowna dro­ga re­soc­ja­lizac­ji pe­dofi­lii i mor­derców to .... re­soc­ja­lizac­ja pop­rzez utylizacje 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 lipca 2011, 17:16

Umiar trza zacho­wać i tworzyć z gus­tem aby w tak ok­ro­jonym świecie ja­kim jest CyF­ro­Wy dos­trzec piękno nieomyl­nej natury 

myśl
zebrała 10 fiszek • 16 czerwca 2011, 21:51

- nag­rodze­ni zos­taną tyl­ko ci którzy dotrą do źródła !

- nie pod­da­waj się , nie bądź le­niem - reali­zuj marze­nia to two­ja życiowa mis­ja :) 

- nag­rodą jest poz­na­nie te­go kto roz­grzesza ..... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 listopada 2010, 23:54

Nie ma większe­go smut­ku od wspom­nienia miłości, gdy wiemy że jest na zaw­sze utracona 

myśl
zebrała 44 fiszki • 30 października 2010, 21:53

Niezbędne Mi­nimum to dać z siebie Maximum 

myśl
zebrała 15 fiszek • 27 sierpnia 2009, 13:29

CoReK

Życie mężczyzny to kolor jego wyobraźni

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CoReK

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

17 marca 2016, 22:04yestem sko­men­to­wał tek­st Bieda łączy ludzi, bo­gac­two [...]

17 marca 2016, 21:10lajajaj sko­men­to­wał tek­st Bieda łączy ludzi, bo­gac­two [...]

17 marca 2016, 21:01Cris sko­men­to­wał tek­st Bieda łączy ludzi, bo­gac­two [...]

18 lutego 2015, 19:12.Rodia sko­men­to­wał tek­st Wszyscy jes­teśmy piękni dzięki [...]

17 lutego 2015, 20:47Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wszyscy jes­teśmy piękni dzięki [...]

17 lutego 2015, 18:36krysta sko­men­to­wał tek­st Wszyscy jes­teśmy piękni dzięki [...]

17 lutego 2015, 18:27CoReK do­dał no­wy tek­st Wszyscy jes­teśmy piękni dzięki [...]